Bürgermeister

2020 - 2026

  • 1. Bürgermeister Andreas Liebl (FWG)
  • 2. Bürgermeister Konrad Feldmeier (FWG)
  • 3. Bürgermeister Paul Wintermeier (CWM)

2014 - 2020


  • 1. Bürgermeister Heinrich Stenzel (FWG)
  • 2. Bürgermeister Heinz Uekermann (SPD / FB)
  • 3. Bürgermeister Konrad Feldmeier jun. (FWG)